Монтажа и инженеринг на електро-инсталатерски работи
Електрична инсталација
Претежно се занимаваме со изведба на јакострујни и слабострујни електроинсталации.
Громобранско заземјување
Заземјување на громобранската инсталација заради одведување на струјата на атмосферско празнење во земјата.
Изведба на индустриски објекти
Безбедно изведување и проектирање на електроинсталација во индустриски објекти.
Инсталации за оптичка мрежа
Од 2011 година се усовршивме во поставување на инсталации за оптичка мрежа.
Монтажа на трафостаници
Проектирање и изведба на трафостаници за индустриска потреба, електростопанство, транспорт и комуникации.
Сервис на енергетски објекти
Во нашите области на делување, професионално сме докажани за сервис и одржување на енергетски објекти.
Проектирање, изведба и инсталација
Во текот на нашето досегашно постоење и работа како фирма која дава услуги кон различни клиенти за различни намени, секогаш клиентот ни е на прво место и сакаме резултатот да биде на нивно задоволство. Таа е една од причините за нашето долгогодишно опстојување и работа
Нашите услуги Ви се на располагање!